Inscripció Temporada 20/21

DADES DEL/LA JUGADOR/A:

Nom Jugador/a: Cognoms:

DNI: Data de naixement:

Adreça: Població:

Categoria Equip:

Compta amb els següents antecedents personals a tenir en compte a l'hora de la pràctica esportiva (ex. asma, diabetis, etc.)

Pateix al·lèrgies?

Pren medicaments?


Dades del pare/mare/tutora

(En el cas que el jugador sigui menor d'edat)

Nom i cognoms:

DNI: Telèfon:


Accepto les quotes a pagar ABANS DE 28 DE FEBRER DE 2021

Selecciona la quota que abonaràs (només una casella)

CATEGORIA
EQUIP
IMPORT IMPORT 2on. GERMÀ -10% (aproximat) IMPORT 3er. GERMÀ -15% (aproximat)
INICIACIÓ 240€ 216€ 204€
PREMINI 270€ 243€ 230€
MINI 285€ 257€ 242€
INFANTIL 305€ 275€ 260€
CADET 325€ 293€ 276€
JÚNIOR I
SENIOR
420€ 378€ 357€

Forma de pagament

100% d'import durant el mes de setembre.25% d'import durant el mes de setembre i 75% a pagar en vàries quotes abans de 28/02/2021 (a 31/12/2020 s'ha d'haver pagat almenys el 50%.


He llegit i accepto els termes del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR): De conformitat amb el regulat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i lliure circulació d'aquestes dades, se li informa que les dades recollides en els formularis d'inscripció a les diferents activitats organitzades pel Club Bàsquet Consell seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal el responsable del qual és el CLUB BÀSQUET CONSELL i que se'ls donarà un ús adequat a la finalitat per la qual van ser recaptades, així com el contacte per a futures promocions o comunicacions relacionades amb el bàsquet o amb les activitats organitzades per aquesta entitat. El titular de les dades tindrà dret a oposar-se, accedir, rectificar i cancel·lar quantes dades personals seves existeixin emmagatzemades en els fitxers del CLUB BÀSQUET CONSELL. Els drets citats poden ser exercits dirigint-se al CLUB BÀSQUET CONSELL a l'adreça de correu electrònic que segueix: CLUB BÀSQUET CONSELL G-57477457, info@cbconsell.com Tots els afectats pels nostres tractaments de dades podran en cas de no estar d'acord plantejar una reclamació davant la A.E.P.D.


Acceptaré totes les normes a nivell individual i col·lectiu que es proposin per part de les autoritats i el club degut a les restriccions derivades de la COVID-19.


Autoritzo la inserció d’imatges on aparegui el/la jugador/a, relacionades amb l’esport escolar i el Club Bàsquet Consell, i de les seves dades, a la plana web: www.cbconsell.com, youtube i xarxes socials del club.


Accepto que, segons el REGLAMENT SOBRE L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS aprovat el 26/05/20, està prohibida la utilització de mòbils als vestidors.


Introdueix el teu correuContacta

Start typing and press Enter to search