PREINSCRIPCIÓ 2020/2021 (Escoleta/Sènior)

DADES DEL/LA JUGADOR/A:

Nom Jugador/a: Cognoms:

DNI: Data de naixement:

Adreça: Poblacó:

Categoria Equip:

Compta amb els següents antecedents personals a tenir en compte a l'hora de la pràctica esportiva (ex, asma, diabetis, etc.)

Pateix al·lèrgies?

Pren medicaments?


Dades de la mare o tutora

Nom i cognoms:

E-mail: Telèfon:

Professió: Empresa:

Autoritzo a incloure el meu mòbil als grups de Whatsapp del club SiNo


Dades de la pare o tutor

Nom i cognoms:

E-mail: Telèfon:

Professió: Empresa:

Autoritzo a incloure el meu mòbil als grups de Whatsapp del club SiNo


He llegit i accepto els termes del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR):
De conformitat amb el regulat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i lliure circulació d'aquestes dades, se li informa que les dades recollides en els formularis d'inscripció a les diferents activitats organitzades pel Club Basquet Consell seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal el responsable del qual és el CLUB BÀSQUET CONSELL i que se'ls donarà un ús adequat a la finalitat per la qual van ser recaptades, així com el contacte per a futures promocions o comunicacions relacionades amb el bàsquet o amb les activitats organitzades per aquesta entitat. El titular de les dades tindrà dret a oposar-se, accedir, rectificar i cancel·lar quantes dades personals seves existeixin emmagatzemades en els fitxers del CLUB BÀSQUET CONSELL. Els drets citats poden ser exercits dirigint-se al CLUB DE BÀSQUET CONSELL a l'adreça de correu electrònic que segueix:
CLUB BASQUET CONSELL G-57477457, info@cbconsell.com
Tots els afectats pels nostres tractaments de dades podran en cas de no estar d'acord plantejar una reclamació davant la A.E.P.D


Acceptaré totes les normes a nivell individual i col·lectiu que es proposin per part de les autoritats i el club degut a les restriccions davant de la COVID-19

Contacta

Start typing and press Enter to search