PREINSCRIPCIÓ 2021/2022

DADES DEL/LA JUGADOR/A:

Nom Jugador/a: Cognoms:

DNI: Data de naixement:

Adreça: Població:

Categoria Equip:

Compta amb els següents antecedents personals a tenir en compte a l'hora de la pràctica esportiva (ex, asma, diabetis, etc.)

Pateix al·lèrgies?

Pren medicaments?


Dades de la mare o tutora

Nom i cognoms:

E-mail: Telèfon:

Professió: Empresa:

Autoritzo a incloure el meu mòbil als grups de Whatsapp del club SiNo


Dades de la pare o tutor

Nom i cognoms:

E-mail: Telèfon:

Professió: Empresa:

Autoritzo a incloure el meu mòbil als grups de Whatsapp del club SiNo


Abonaré l'import de 50€ corresponent a la preinscripció abans del 13 de juny. Aquest import serà descomptat de la quota de la propera temporada 21/22. Posar al concepte NOM COMPLERT I DATA NAIXEMENT DEL JUGADOR/A

BANKIA: ES45 2038 3389 2260 0007 3827

COLONYA CAIXA POLLENÇA: ES74 2056 0019 4410 0194 5623

LA CAIXA: ES97 2100 0273 8102 0008 4258


He llegit i accepto els termes del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR): De conformitat amb el regulat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i lliure circulació d'aquestes dades, se li informa que les dades recollides en els formularis d'inscripció a les diferents activitats organitzades pel Club Bàsquet Consell seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal el responsable del qual és el CLUB BÀSQUET CONSELL i que se'ls donarà un ús adequat a la finalitat per la qual van ser recaptades, així com el contacte per a futures promocions o comunicacions relacionades amb el bàsquet o amb les activitats organitzades per aquesta entitat. El titular de les dades tindrà dret a oposar-se, accedir, rectificar i cancel·lar quantes dades personals seves existeixin emmagatzemades en els fitxers del CLUB BÀSQUET CONSELL. Els drets citats poden ser exercits dirigint-se al CLUB BÀSQUET CONSELL a l'adreça de correu electrònic que segueix: CLUB BÀSQUET CONSELL G-57477457, info@cbconsell.com Tots els afectats pels nostres tractaments de dades podran en cas de no estar d'acord plantejar una reclamació davant la A.E.P.D.


Acceptaré totes les normes a nivell individual i col·lectiu que es proposin per part de les autoritats i el club degut a les restriccions derivades de la COVID-19.


Autoritzo la inserció d’imatges on aparegui el/la jugador/a, relacionades amb l’esport escolar i el Club Bàsquet Consell, i de les seves dades, a la plana web: www.cbconsell.com, youtube i xarxes socials del club.


Accepto que, segons el REGLAMENT SOBRE L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS aprovat el 26/05/20, està prohibida la utilització de mòbils als vestidors.


Introdueix el teu correuContacta

Start typing and press Enter to search